Feb 10, 2009
Comments Off on Vergelijking van Leerstijlen

Vergelijking van Leerstijlen

Voor het cursustraject heb ik 2 verschillende visies op leren met elkaar vergeleken. Daarnaast heb ik nog iets opgezocht over de taxonomie van Bloom.

De visies op leren van Kolb en Vermunt

“Learning Style Inventory” van Kolb

Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces:

 1. Concreet ervaren (Bezinner)
 2. Waarnemen en overdenken (denker)
 3. Analyseren en abstract denken (Beslisser)
 4. Actief experimenteren (Doener)

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.

De beste leerders beheersen volgens kolb alle leerstijlen en doorlopen stap 1 t/m 4 in het geheel. In de praktijk echter, ontwikkelen mensen vaak de fasen waar ze toch al sterk in zijn en laten ze de overige fasen voor wat ze zijn.

Inventaris Van Leerstijlen

Jan Vermunt vroeg zich af op welke manier een leerling zichzelf stof eigen maakt. Vermunt onderscheidt vier leerstijlen:

 1. De reproductiegerichte stijl: De leerling die deze stijl gebruikt, houdt van ‘stampen’. Hij is gericht op het letterlijk reproduceren van de leerstof en houdt van toetsen.
 2. De betekenisgerichte stijl: De leerling richt zijn aandacht vooral op de hoofdzaken van de te bestuderen stof. Hij onderzoekt de standpunten, ideeën en conclusies, legt verbanden en vormt ook zijn eigen mening. Hij leert vanuit persoonlijke interesse.
 3. De toepassingsgerichte stijl: De leerling richt zich vooral op de toepassingsmogelijkheden van de leerstof. Hij wil weten of de leerstof relevant is voor de praktijk en heeft vooral behoefte aan concrete informatie en voorbeelden. Het leren is nu vooral beroepsgericht.
 4. De ongerichte stijl.

De leerstijl volgens Vermunt zegt iets over de richting die je geeft aan je leren. Zo kun je leren vanuit persoonlijke interesse, om een diploma te halen, om je beroep te leren, of geef je niet zoveel richting aan je leren.

Verschil tussen LSI en IVL

De theorie van Kolb gaat uit van verschillen in leerstijl bij het functionele leren, dat wil zeggen iets leren om er ook iets mee te kunnen doen. In de theorie van Vermunt wordt het begrip leerstijl meer benaderd vanuit de invalshoek van het schoolse leren, dat wil zeggen: welke leerstijl hanteert de leerling bij voorkeur om zich de stof eigen te maken.

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus:

 1. Kennis: Je kunt je iets herinneren
 2. Begrip: Je kunt iets in eigen woorden omschrijven, samenvatten
 3. Toepassing: Je kunt informatie gebruiken in een nieuwe situaties en een probleem oplossen
 4. Analyse: Je kunt informatie opdelen en de onderdelen met elkaar in verband brengen
 5. Synthese: Je brengt onderdelen samen tot iets nieuws
 6. Evaluatie: Je hebt een beargumenteerd oordeel en een standpunt

Het volgende niveau omvat altijd de vorige niveaus. Tijdens mijn studie heb ik een vragenlijst moeten invullen die uitwees op welk niveau ik zou beginnen met mijn opleiding. Helaas heb ik deze ingevulde vragenlijst, alsmede de uitkomst, niet terug kunnen vinden om de uitslag in dit document te kunnen bespreken.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.