Feb 10, 2009
Comments Off on Met welke leertheorie heb ik de meeste affiniteit?

Met welke leertheorie heb ik de meeste affiniteit?

Gedurende het project heb ik onderzocht met welke leertheorie ik de meeste affiniteit heb. Hiervoor heb ik een vragenlijst van de Universiteit Twente gebruikt. Deze is hieronder te downloaden:

Bijlage: [download#3#nohits]

Hieronder heb ik kort de essentie van diverse leerpsychologieën genoteerd:

Essentie van leerpsychologieën

(Sociaal) Constructivisme

Bij het Constructivisme is er meer aandacht voor de eigen activiteit tijdens het leerproces en minder voor de structurerende en uitleggende acties van de docent. het sociaal constructivisme stelt het leren in sociale verbanden, groepen of communities meer centraal.

Behaviorisme

De theorie ziet het reageren op stimulansen uit de omgeving en het in de juiste richting buigen van die reacties als de basisvorm van leren. Beloning en straf worden gebruikt voor dit conditioneren van reacties.

Cognitivisme

Bij deze theorie wordt het informatieaanbod kritisch geanalyseerd en wordt gezocht naar wegen om het gemakkelijker te vatten en het goed te snappen. Bij aansnijden van een nieuw onderwerp wordt het functioneren van de voorkennis (het eerder geleerde) als belangrijke voorwaarde gezien.

Het nieuwe leren

De leerling staat centraler dan de leerstof of de vakkennis van de docent. De docent krijgt de rol van begeleider, ondersteuner en organisator. Uitleggen is minder belangrijk.

Met welke leerstijl of stroming heb ik de meeste affiniteit?

Naar aanleiding van het beantwoorden van de vragenlijst heb ik het volgende schema opgesteld:

Scoretabel Plusjes Minnetjes Totaal
Behaviorisme 2f 3f 5b 5d   +
Cognitivisme 1e 2a 2d 2e(2x) 3c 3e 4e 5c 2c 4d +++
Constructivisme 1b 1f 2b 3a 3d(2x) 4a 4b 5e 5f 1e 2c 3b 4c +++ –
Nieuwe leren 1b 1c 1d 1f 3a 4b 5a 1a 3c 3f 4f + –

Wat herken ik hiervan in het onderwijs?

Op de test scoorde ik het hoogst bij Cognitivisme en Constructivisme. Tijdens mijn eigen opleiding (Communication & Multimedia Design) heb ik, weet ik nu, onderwijs genoten vanuit het Constructivisme. Zelf pas ik vooral het Cognitivisme toe. Ik probeer de stof voor studenten zo opbouwend mogelijk te maken. Tijdens mijn lessen wordt vanuit een gedegen basiskennis gewerkt naar uitgebreidere kennis van het vak.

Wat vertelt de Universiteit Twente mij?

Het cognitivisme is een nieuwere leertheorie, in zekere zin een reactie op het behaviorisme. Het probeert bij onderwijs de omstandigheden voor het cognitief functioneren van leerlingen systematisch te verbeteren. Daartoe wordt het informatieaanbod kritisch geanalyseerd en wordt gezocht naar wegen om het gemakkelijker te vatten en het goed te snappen. Een uitgekiend gebruik van media (functioneel gebruik van kleur, gebruik van bewegende beelden, combinatie van visuele, auditieve en tactiele informatie) speelt een belangrijke rol. Leerstof wordt geanalyseerd onder andere om de optimale volgorde van onderdelen vast te stellen, bijvoorbeeld volgens het principe “van concreet naar abstract”. De doelstellingen worden in detail geformuleerd, en daarbij gegroepeerd onder de diverse vakken of disciplines.

De beheersing van nieuwe kennis wordt geborgd, door de leerling ermee te laten oefenen. In een iets later stadium komt ook het proces van probleemoplossen onder studie en worden heuristieken gebruikt om leerlingen te geleiden bij oplossen van problemen. 

Bij aansnijden van een nieuw onderwerp (module) wordt het functioneren van de voorkennis (het eerder geleerde) als belangrijke voorwaarde gezien. Het wordt tot de taak van de docent gerekend om die voorkennis te activeren.

Er is nog weinig aandacht voor de sturing van het leerproces door de leerling zelf: de inrichting en de uitvoering worden bepaald door de docent, het leerplan en wellicht de gebruikte boeken.

Gerelateerde artikelen:

Comments are closed.